top of page

Vår behandling

För att säkerställa att evidens uppnås har Tallgården till betydande delar valt att följa de rekommendationer som ges i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Sverige.

Tallgårdens teoretiska behandlingsmodell är baserad på systemteorin i tankar kring mänskliga system i ständig förändring och utveckling. Både vår teoretiska behandlingsmodell likväl som de metoder som används, KBT, MI, Återfallsprevention och Lösningsfokuserad terapi, bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

KBT-terapin på Tallgården sker i nära samarbete mellan klienten, KBT-terapeut, psykiater, sjuksköterska och behandlingspersonal/kontaktpersoner på Tallgården. Ett viktigt mål i behandlingen av samsjuklighet är att klienten får lära sig färdigheter och strategier för sin psykiatriska problematik, utan att falla tillbaka in i missbruk.

Image by nine koepfer

Fakta

Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.1
Målgrupp: Vuxna
Antal platser: 32
Åldersspann: >20 år

Behandlingsmetoder

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest. Fokus på behandlingen är hur individiden vill leva sitt liv. Det handlar om att lägga om sigg perspektiv, att acceptera inre obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet.

ESL - Ett självständigt liv

Ett självständigt liv är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv.

ART - Aggression Replacement Training

ART är ett preventionsprogram för personer som har problem med impulskontroll och aggressivt beteende, vilket gör att de har svårt att hantera sociala situationer. Insatsen syftar till att förebygga och hejda fortsatt aggressivt beteende, öka sociala färdigheter och främja den emotionella utvecklingen hos personen.

På längre sikt är syftet att förhindra återfall i normbrytande beteende.

CRA - Community Reinforcement Approach

CRA baseras på främst tekniker från kognitiv beteendeterapi men har också inslag av exempelvis återfallsprevention, jobbcoachning och motiverande samtal. Insatsen betonar det sociala nätverkets betydelse och fokuserar på kartläggning och färdighetsträning.

KBT - Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Det grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden.

Integrerad behandlingsmetod

Integrerade behandlingsmetoder kan bestå av både psykologiska och psykosociala behandlingsinslag. De riktar sig till individer med samsjuklighet och fokuserar på missbruket eller beroendet och andra psykiatriska tillstånd samtidigt.

Motiverande samtal

MI är en samtalsmetod som inom Tallgården används vid strukturerade behandlingssamtal samt som ett allmänt förhållningssätt för bemötande. Syftet med MI är att klienter ska känna sig förstådda, accepterade och värdefulla samt att stärka den egna motivationen till förändring.

Återfallsprevention

Återfallsprevention genomförs individuellt format och man arbetar med såväl specifika strategier för uppenbara återfallsrisker, men också med mer generella strategier såsom balansering av livsstil. Klienter får i programmet lära sig olika typer av konkreta verktyg för att kunna minska risk för återfall.

Vi använder oss också av Kriminalitetsprogram, Lösningsfokuserat arbetssätt, Miljöterapi, Hästterapi, Mindfulness, SBNT - Social Behaviour Network Therapy m.fl.

PLACERINGSRÅDGIVNING

Sök plats hos oss

Om du vill rådfråga kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Tallgården.

Fyll i formuläret eller kontakta vår föreståndare direkt.

Cathrine Borg

Föreståndare

0495-153 60

info@tallgarden.se

Jag godkänner att Tallgården i Virserum AB sparar och använder mina kontaktuppgifter.
Läs vår integritetspolicy för mer information.

Tack för din förfrågan!

bottom of page