top of page

Miljöpolicy

140519TALLGARDEN_FJL210.jpg

Ansvar

Tallgården bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, personal, klienter och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Tallgården ska som lägst uppfylla tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter.

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för Tallgårdens miljöarbete är verksamhetschefen.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget. Det är verksamhetschefens ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna.

Det åligger varje medarbete att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete och att miljöhanteringen i verksamheten sköts på rätt sätt. Ansvarig inköpare ansvarar för att milljöhänsyn tas vid inköp och upphandling till företaget.

Miljöaspekter

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina

viktigaste ur miljösynpunkt:

  • Återvinning - Företagets verksamhet är till största del av kontors- och boendekaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, lysrör, batterier och matavfall. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

  • Inköp - Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produktion som Tallgården kan minska sin miljlpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av råvaror och produkter ska miljö vägas in som en parameter. Förbruknings- och råvaror ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

  • Energi - I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Tallgården arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska vara miljömärkt.

  • Leverantörer - Tallgårdens leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgånget eller kasserat matavfall och andra produkter. Tallgården ska, förutom att väga in miljö vid leverantörsbedömningen, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

  • Kemikalier - I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

  • Resor - Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett mer miljövänligt alternativ, t.ex. tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videkonferanser samt val av fordon med lägre miljöpåverkan.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en åtgärdsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontoll är verksamhetschefen på respektive enhet.

bottom of page